Mõtleme kõrgelt,

lendame hooga,

hoiame jalad maas.

Urmas Vaino

Teenused

 

 

ASENDUSHOOLDUSTEENUS


Vahtramägi MTÜ pakub asendushooldusteenust  18-le vanemliku hoolitsuseta lapsele nende täisealiseks saamiseni.


Asendushooldusteenuse eesmärk:
Lapse pika-või lühiajalise heaolu ja õiguste tagamine, lapsele tema põhivajaduste rahuldamiseks peresarnaste elutingimuste võimaldamine, lapsele turvalise ja arenguks soodsa elukeskkonna loomine ning lapse ettevalmistamine võimetekohaseks toimetulekuks täisealisena. Selleks peab teenuse osutaja tagama lapse hooldamise, kasvatamise, arendamise ja turvalisuse.


Asendushooldusteenuse sisu:
•    Lapse  hooldamine,  vajadusel lapse abistamine söömisel, liikumisel, riietumisel ja isiklikus hügieenis; haigestunud lapse põetamine, vajadusel tervishoiuteenuse või rehabilitatsiooniteenuse osutaja informeerimine last puudutavates küsimustes, vajadusel osalemine lapse rehabilitatsiooniplaanis toodud tegevuste läbiviimisel ning muid asendushooldusteenuse osutamise halduslepingus kokkulepitud tegevuste läbiviimine.
•    Lapse kasvatamine ja arendamine, sealhulgas lapsele soodsa ja lapsesõbraliku kasvukeskkonna loomine, lapsele mitmekesiste arenguvõimaluste pakkumine, lapse isiksuse austamise ja privaatsuse tagamine, lapse tervise edendamine, lapses tööoskuste kujundamine ja tema võimete arendamine, kodus õppimisel abistamine, lapse huvialadega tegelemise soodustamine ja korraldamine, lapse abistamine sotsiaalse tugivõrgustiku loomisel, säilitamisel ja suhete arendamisel ning muid SHS § 154 lõikes 2 nimetatud asendushooldusteenuse osutamise halduslepingus kokkulepitud kohustuste täitmine.
•    Lapse turvalisuse tagamine, sealhulgas lapse tegevusest ja kohalolekust ülevaate omamine, eemaloleva lapsega kontakti saamise võimaluse omamine ning lapse emotsionaalse turvatunde toetamine.
•    Teenuse osutamise kestel lapse  kohta käiva teabe ja vajalike dokumentide kogumine, sealhulgas perioodiliste märkmete tegemine tema  arengu kohta.

Asendushooldusteenuse  osutamise ülesanded:
•    Tagada, et teenuseid osutataks lapse individuaalsetest vajadustest lähtuvalt;
•    Lähtuda lapse tavahooldamist puudutavates küsimustes lapse parimatest huvidest ning kaasata laps teda puudutavate igapäevaelu otsuste tegemisse.
•    Luua lastele  võimalikult peresarnane, stabiilne, turvaline ja arengut toetav kasvukeskkond.
•    Toetada lapse  suhteid päritolu perekonna ja teiste lähedastega, soodustadasuhtlemist oma bioloogiliste vanematega, kui kohus ei ole suhtlusõigusi piiranud.

Asendushooldusteenuse osutamise kvaliteedi põhimõtted

 

JÄRELHOOLDUSTEENUS


Järelhooldusteenuse sihtgrupiks on  asendushooldusel olnud noored, kes jätkavad õpinguid  ka pärast täisealiseks saamist. Kui noor on saanud 25-aastaseks, siis lõppeb järelhooldusteenuse osutamine. Erandjuhtudel, lähtuvalt noore vajadusest ning  kokkuleppel KOV-iga, saame  järelhooldusteenust osutada õppimise katkestanud noorele kuni 21.aastaseks saamiseni.
Järelhooldusteenuse osutamise põhieesmärk on noore õpingute jätkamise  ja iseseisva toimetuleku toetamine.

Vahtramägi MTÜ pakub  alates 1.jaanuarist 2019.a järelhooldusteenust täisealiseks saanud 5 noorele, kes on olnud meie asutuses asendushooldusteenusel.  Meie asutuse ruumid võimaldasid pakkuda meie noortele  sobivat  elamispinda esimesel korrusel  kohanemiskorteris  ja endises  noortepere ruumides.  Pealegi on meie asenduskodul pikaajaline kogemus asendushooldusel olevate alla 18-a noorte  elu korraldamisega  noorteperes.
Otsus pakkuda meie noorteperes elanud noortele võimalust jätkata elamist meie asutuses järelhooldusteenusel, tulenes meie täiskasvanuks saanud noorte vajadustest. Asutuses elamise jätkamine on nii mõnelegi  meie noorele vajalik üleminekuetapp asendushooldusteenuse ja päris iseseisva elu vahel, mis on noorele sujuvam ja loomulik protsess.  Kasvataja, kes enne oli noore usaldusisikuks,  saab ka edaspidi järjepidevalt jälgida noore toimetulekut ja vajadusel teda nõustada ning juhendada.  Seega on võimalik vältida ohtu noore sattumist toimetulekuraskustesse.

Enne uue, järelhooldusteenuse rakendamist toimusid läbirääkimised kohaliku omavalitsuse  sotsiaaltöötaja ja noore endaga, kus lepiti kokku, milline  on teenuse eesmärk ja sisu konkreetse noore vajadustest lähtuvalt ning millised  muutused on noore elukorralduses, jäädes elama asenduskodu ruumidesse, kuid saades uut, järelhooldusteenust.  
Järelhooldusteenuse osutamisel  lähtume  konkreetse noore juhtumiplaanist  ja järelhooldusteenuse osutamise kolmepoolsest lepingust ( KOV, teenuseosutaja ja  noor).


 Järelhooldusteenuse  osutamise sisu:
•    Noorele tema vajadustele vastava eluruumi ja eluasemeteenuste olemasolu tagamine.  
•    Noore isiklike kulude katmine keskmiselt 240 euro ulatuses ühes kuus ja vähemalt 2880 euro ulatuses ühes aastas.
•    Noore abistamine ja suunamine tema arengule ja vajadustele, toetades tema iseseisvust ja õpingute jätkamist, töökoha leidmist ning hoidmist.
•    Noore abistamine oma tervise säilitamisel  ja teiste tervishoiuteenuste kasutamisel.
Järelhooldusteenuse finantseerimine toimub järelhooldusteenuse lepingu alusel.